Skip to main content

CONTACTGEGEVENS AEDIQ | Esmarkelaan 435, 7534 JZ Enschede | +31 610531155 | info@aediq.nl
U leest op dit moment de privacyverklaring van AEDIQ.  AEDIQ  heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden uw gegevens nodig. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door AEDIQ , neem dan gerust contact op.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
AEDIQ  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AEDIQ  verwerkt: • Voor- en achternaam • Bedrijfsnaam • Geslacht • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
AEDIQ  verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals: • Informeren van potentiële klanten om een relatie tot stand te brengen. • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit AEDIQ  Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van een van de onderstaande grondslagen: • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
AEDIQ  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
AEDIQ  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
AEDIQ  gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AEDIQ  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aediq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AEDIQ  wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
AEDIQ  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@aediq.nl